Gai Nổi Loạn

ZYRA

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

KHU VƯỜN GAI GÓC
NỘI TẠI
Khi tấn công kẻ địch bằng Bó Gai Chết Chóc hoặc Xum Xuê, Zyra sẽ sinh ra Cây Phun Gai để chiến đấu cùng cô.