Quái Thú Xổng Chuồng

WARWICK

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

ĐÓI KHÁT
NỘI TẠI
Đòn đánh của Warwick gây thêm sát thương phép. Nếu còn dưới 50% máu, Warwick hồi máu bằng lượng sát thương tăng thêm.