Thần Chết Đỏ

ĐỎ

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

HUYẾT THỆ
NỘI TẠI
Mỗi 30 Máu cộng thêm sẽ cho Vladimir thêm 1 Sức Mạnh Phép Thuật và mỗi điểm Sức Mạnh Phép Thuật cho Vladimir 1,6 Máu cộng thêm. (không cộng dồn với chính nó)