Nữ Chúa Chiến Trường

SIVIR

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

BƯỚC CHÂN THẦN TỐC
NỘI TẠI
Sivir nhận thêm Tốc Độ Di Chuyển mỗi khi tấn công tướng địch.