Dược Sĩ Điên

SINGED

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Xé Gió
NỘI TẠI
Singed bứt tốc khỏi các tướng gần đó, nhận thêm Tốc độ Di chuyển khi đi qua chúng.