Mắt Hoàng Hôn

SHEN

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / HỖ TRỢ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

LÁ CHẮN KIẾM KHÍ
NỘI TẠI
Sau khi dùng phép, Shen nhận được một lá chắn. Dùng phép lên tướng khác sẽ làm giảm thời gian hồi của hiệu ứng này.