Ngọn Lửa Khởi Nguyên

ORNN

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

CHẾ TẠO TẠI CHỖ
NỘI TẠI
Ornn nhận thêm Giáp và Kháng Phép cộng thêm từ mọi nguồn. Ornn có thể dùng vàng để rèn trang bị không tiêu thụ ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, khi đạt tới một cấp độ nhất định, các trang bị đã rèn của ông sẽ ban cho các đồng minh ở gần khả năng mua trang bị ở bất cứ đâu trên bản đồ. Hiệu ứng có thể được kích hoạt mỗi vài cấp.