Quý Cô Dây Cót

ORIANNA

Vai Trò

PHÁP SƯ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Lên Dây Cót
NỘI TẠI
Các đòn đánh của Orianna gây thêm sát thương phép. Sát thương này gia tăng khi Orianna tấn công cùng một mục tiêu.