Kiếm Sư Wuju

MASTER YI

Vai Trò

SÁT THỦ / ĐẤU SĨ

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Chém Đôi
NỘI TẠI
Sau vài đòn đánh liên tiếp, Master Yi sẽ chém hai nhát liên tiếp.