Mảnh Vỡ Thiên Thạch

MALPHITE

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN

Độ Khó

Dễ

KỸ NĂNG

Giáp Hoa Cương
NỘI TẠI
Malphite được bảo hộ bởi một lớp đá có thể hấp thụ sát thương bằng 10% máu tối đa của hắn. Nếu Malphite không bị tấn công trong vòng 8 giây, hiệu ứng tự động lặp lại.