MALPHITE

Mảnh Vỡ Thiên Thạch

VAI TRÒĐỠ ĐÒN
ĐỘ KHÓTHẤP

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Giáp Hoa Cương

Malphite được bảo hộ bởi một lớp đá có thể hấp thụ sát thương bằng 10% máu tối đa của hắn. Nếu Malphite không bị tấn công trong vòng 8 giây, hiệu ứng tự động lặp lại.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · MALPHITE, MẢNH VỠ THIÊN THẠCH