Thầy Tu Mù

LEE SIN

Vai Trò

ĐẤU SĨ / SÁT THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Loạn Đả
NỘI TẠI
Sau khi Lee Sin sử dụng một kỹ năng, 2 đòn đánh thường kế tiếp sẽ tăng Tốc Độ Đánh và hồi lại Nội Năng.