LEE SIN

Thầy Tu Mù

VAI TRÒĐẤU SĨ / SÁT THỦ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Loạn Đả

Sau khi Lee Sin sử dụng một kỹ năng, 2 đòn đánh thường kế tiếp sẽ tăng Tốc Độ Đánh và hồi lại Nội Năng.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · LEE SIN, THẦY TU MÙ