Thợ Săn Vĩnh Hằng

KINDRED

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

ĐỒNG NGUYÊN ẤN
NỘI TẠI
Kindred đánh dấu mục tiêu cho Cuộc Săn. Hoàn thành một Cuộc Săn để cường hóa vĩnh viễn các kỹ năng cơ bản của Kindred. Cứ 4 Cuộc Săn thành công, tầm đánh cho Kindred sẽ được tăng.