Lữ Khách Hư Không

KASSADIN

Vai Trò

SÁT THỦ / PHÁP SƯ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

ĐÁ HƯ KHÔNG
NỘI TẠI
Khi Kassadin sử dụng kỹ năng gần 1 tướng địch trong tầm nhìn, hắn được nhận một lá chắn phép thuật.