Kẻ Được Khai Sáng

Karma

Vai Trò

PHÁP SƯ / HỖ TRỢ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

KINH MANTRA
NỘI TẠI
Sau khi sử dụng 3 kỹ năng, kỹ năng tiếp theo của Karma sẽ được cường hóa.