Khẩu Pháo Nổi Loạn

JINX

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Hưng Phấn!
NỘI TẠI
Jinx được tăng mạnh Tốc Độ Di Chuyển và Tốc Độ Đánh mỗi khi cô hỗ trợ tiêu diệt tướng, quái rừng khủng hoặc công trình.