JAYCE

Người Bảo Hộ Mai Sau

VAI TRÒĐẤU SĨ / MARKSMAN
ĐỘ KHÓCAO

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
TỤ ĐIỆN HEXTECH

Khi thay đổi vũ khí, Jayce sẽ được tăng tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 2 · JAYCE, NGƯỜI BẢO HỘ MAI SAU