Người Bảo Hộ Mai Sau

JAYCE

Vai Trò

ĐẤU SĨ / XẠ THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

TỤ ĐIỆN HEXTECH
NỘI TẠI
Khi thay đổi vũ khí, Jayce sẽ được tăng tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn.