Bậc Thầy Vũ Khí

JAX

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Không Khoan Nhượng
NỘI TẠI
Các đòn đánh thường liên tiếp của Jax sẽ liên tục gia tăng cho hắn Tốc Độ Đánh.