Gã Bợm Rượu

GRAGAS

Vai Trò

ĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

Giờ Khuyến Mãi
NỘI TẠI
Gragas sẽ hồi máu theo từng mốc thời gian khi sử dụng một kỹ năng.