GRAGAS

Gã Bợm Rượu

VAI TRÒĐỠ ĐÒN / PHÁP SƯ
ĐỘ KHÓTRUNG BÌNH

KỸ NĂNG

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

NỘI TẠI
Giờ Khuyến Mãi

Gragas sẽ hồi máu theo từng mốc thời gian khi sử dụng một kỹ năng.

Trang Phục
Có sẵn

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · GRAGAS, GÃ BỢM RƯỢU