Nữ Kiếm Sư

FIORA

Vai Trò

ĐẤU SĨ / SÁT THỦ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

Vũ Điệu Kiếm Sư
NỘI TẠI
Fiora thách thức những Tướng địch gần đó né đòn của cô. Cô chỉ ra một hướng và sẽ cố gắng tấn công từ hướng đó. Nếu cô ta có thể hoàn thành thử thách của riêng mình, cô ta sẽ nhận được một lợi thế nhỏ và chỉ ra một hướng mới.