Nỗi Sợ Viễn Cổ

FIDDLESTICKS

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

BÙ NHÌN VÔ HẠI
NỘI TẠI
Phụ kiện của Fiddlesticks sẽ được thay thế bởi Bù Nhìn Kỳ Quái.