Phi Công Quả Cảm

CORKI

Vai Trò

XẠ THỦ

Độ Khó

Trung bình

KỸ NĂNG

ĐẠN HEXTECH
NỘI TẠI
Một phần sát thương công kích cơ bản của Corki sẽ được chuyển thành sát thương phép. Theo chu kỳ, Corki có thể lấy Hàng Tiếp Tế tại căn cứ, Hàng Tiếp Tế sẽ tăng tốc độ di chuyển và cường hóa Thảm Lửa cho Corki.