Bóng Thép

CAMILLE

Vai Trò

ĐẤU SĨ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

Chống Chịu Thích Ứng
NỘI TẠI
Đòn đánh thường lên tướng cho một lá chắn bằng 20% máu tối đa của Camille giúp chặn loại sát thương của chúng (Vật Lý hoặc Phép) trong một thời gian ngắn.