Ác Long Thượng Giới

AURELION SOL

Vai Trò

PHÁP SƯ

Độ Khó

Khó

KỸ NĂNG

KHỞI LẬP VŨ TRỤ
NỘI TẠI
Các Kỹ Năng gây sát thương của Aurelion Sol sẽ nghiền nát kẻ địch thành các cộng dồn Bụi Sao vĩnh viễn và cải thiện từng kỹ năng của ông.