YASUO

ผู้ไม่อาจได้รับการให้อภัย

ตำแหน่งไฟท์เตอร์ / แอสแซสซิน
ระดับความยากยาก

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Way of the Wanderer

โอกาสโจมตีคริติคอลของ Yasuo เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นอกจากนี้ Yasuo จะสร้างโล่สายลมขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เคลื่อนที่ โล่สายลมนี้จะถูกกางป้องกันความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนหรือมอนสเตอร์

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · YASUO, THE UNFORGIVEN