MALPHITE

เศษเสี้ยวแห่งเสาศิลา

ตำแหน่งแทงค์
ระดับความยากง่าย

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Granite Shield

Malphite สร้างเกราะหินขึ้นมาขึ้นมารับความเสียหายแทน โดยเกราะหินนี้มีพลังเท่ากับ 10% ของพลังชีวิตสูงสุด และหากไม่ถูกโจมตีเป็นระยะเวลา 8 วินาที ผลของสกิลจะรีชาร์จใหม่

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · MALPHITE, SHARD OF THE MONOLITH