JAX

ปรมาจารย์แห่งอาวุธ

ตำแหน่งไฟท์เตอร์
ระดับความยากปานกลาง

สกิล

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail

สกิลติดตัว
Relentless Assault

การโจมตีปกติอย่างต่อเนื่องของ Jax จะทำให้ความเร็วในการโจมตีของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สกินที่
สามารถใช้งานได้

  • thumbnail
  • thumbnail
  • thumbnail
1 / 3 · JAX, GRANDMASTER AT ARMS